Sportsfiske etter sei tilbyr deg som fisker muligheter til spennende opplevelser året rundt. Seifiske skiller seg litt ut ved at det ofte er lokalisering av gode fiskeplasser som er den største utfordringen. Denne flotte fisken blir ofte sammenlignet med laks. Kilo for kilo er den nemlig blant de sterkeste fiskene vi finner i våre farvann. Som følge av dette byr seien på et fasinerende sportsfiske. Selv om mindre sei også kan gi deg en fin opplevelse, er det jakten på storseien som for mange er den store drømmen.

Nyttige tips om Torskefiske

Lyr har veldig mye til felles med sei noe som betyr at informasjonen i denne artikkelen i stor grad også kan benyttes når du skal drive sportsfiske etter lyr. Noen forskjeller er det imidlertid. Seien kan bli større en lyr og du finner den oftere i store stimer. En annen forskjell er at litt større lyr ofte beveger seg nærmere land en det storseien gjør. Hva som menes med storsei avhenger litt av hvem du spør, samt i hvilke områder du driver sportsfiske. En storsei tatt i skjærgården på Sørlandet vil ofte bli betraktet som en ordinær sei lenger nord i landet. I denne artikkelen bruker jeg begrepet storsei om fisk som veier fra tre til fire kilo og oppover. Men metodene og tipsene her kan også anvendes på mindre sei.

Sportsfiske etter sei kan bedrives stort sett overalt. De fleste stedene langs kysten vil du kunne fiske sei hele året, både tett opp mot kysten og til havs. Jakter du på storseien må du vanligvis oppsøke fiskeplasser på dypere vann og da er det båtfiske som gjelder. Her er noen eksempler på fiskeplasser som egner seg til sportsfiske etter sei, og da spesielt etter storsei.

Grunner som er lokalisert der sjøbunnen er fra 100 til 500 meter er ofte de beste fiskeplassene for jakten på storseien. Det finnes utallige slike seigrunner langs kysten vår, hvor det stort sett finnes bra med fisk hele året.

Ofte vil du også finne storsei på steder med en ujevn sjøbunn. Slike bunnforhold er et egnet matfat for flere fiskearter og på dyp fra 100 til 200 meter vil du kunne treffe på storseien.
Vrak eller større vrakrester, samt mindre undervannsskjær er også steder der storseien ofte finner mat. Slike fiskeplasser egner seg således også godt til sportsfiske.

På fiskeplasser med sterk tidevanns-strøm vil du kunne oppleve et utrolig seifiske. Under slike forhold jakter storseien på sild og andre byttedyr, noe som også gir deg muligheter til å ta den ved kastefiske fra land.
Sei jakter ofte på sild og den kan følge sildestimene tett opp mot land. Dermed kan du oppleve et eventyrlig seifiske tett opp mot kysten, gjerne ved slukfiske fra land. På fiskeplasser hvor det finnes sild vil muligheten for storsei nesten alltid være gode.

Skal du fiske etter større sei fra land er det som nevnt en fordel om den jakter sild eller andre byttedyr tett opp mot kystlinjen. Brygger, berg og andre områder hvor vannet er dypt tett opp mot land, gir ofte best muligheter. Slike fiskeplasser egner seg til seifiske hele året, men storseien er et heller sjeldent innslag. Da er mulighetene for en stor lyr større.
Dersom store bølger nylig har slått mot kysten, kan du treffe på storseien tett opp mot land. Bølgene har da virvlet byttedyr opp fra sjøbunnen, noe som tiltrekker seg mange arter og ofte stor fisk til fiskeplasser som vanligvis ikke er særlig produktive.

De nevnte fiskeplassene bør kunne øke dine muligheter i jakten på storseien, men husk at denne arten vandrer mye. I jakten på mat, og da spesielt sild, beveger seien seg over forholdsvis store områder og på alle dybder fra 0 til over 300 meter. Storseien kan du således treffe på nesten overalt og et oppsøkende sportsfiske er det viktigste når du jakter storsei. Gode fiskeplasser etter sei kan du finne på uventede steder, men ofte bare for kortere perioder. Når byttedyrene forsvinner gjør seien det samme.

Den vanligste metoden for sportsfiske etter sei er en form for pilkefiske. Du bruker da en pilk hvor vekten tilpasses dybde og avdrift på dine fiskeplasser. Ovenfor pilken har du så flere oppheng som gjerne kan være de tradisjonelle gummimakkene. Dette fiskeutstyret slipper du direkte ned til bunnen for så å trekke det nesten umiddlebart opp igjen. Trekk fiskeredskapen opp med litt rykkvise og raske bevegelser for seien er en meget rask fisk. Vanlig pilkefiske ved sjøbunnen er lite effektivt når du jakter på storseien. Som nevnt oppholder denne seg i alle vannlag og et oppsøkende og aktivt sportsfiske er nødvendig.
Denne tradisjonelle fiskemetoden er fremdeles den mest effektive når du fisker sei. Hvilke sluker og oppheng du bruker er vanligvis mindre avgjørende. Sei spiser det aller meste, så det er ikke her den store utfordringen ligger. Den store utfordringen er å finne ut hvor den befinner seg. Det finne også andre fiskemetoder som kan gi deg gode fangster og ikke minst spennende fiskeopplevelser når du bedriver sportsfiske etter sei.

Slukfiske fra land egner seg godt hele året. Oppsøk fiskeplasser som nevnt ovenfor og sett i gang. Lange kast vil gi deg muligheter til å fiske et større område, så velg gjerne sluker som egner seg til dette formålet. Blanke sluker som imiterer sild er ofte et godt valg ved seifiske fra land. Husk å fiske effektivt på forskjellige dybder, noe du gjør ved å variere hastigheten når du sveiver inn. Eventuelt kan du variere vekt og form på slukene du benytter. Storseien er vanskelig å ta på denne måten, men følger den silda er det slettes ikke umulig. Mindre sei og lyr er svært vanlige på fiskeplasser tett opp mot land.

Klassisk vrakfiske er en effektiv fiskemetode som er mer vanlig på andre siden av Nordsjøen. I Storbritannia er slike fiskeplasser populære når storseien skal tas. Den oppholder seg i nærheten av vrak fordi dette er et ypperlig matfat. Bruk fiskeredskap som imiterer fiskens byttedyr og plukk gjerne opp tips fra andre fiskere. Vrakfiske drives ofte som organiserte fisketurer.

Fluefiske er en krevende og utfordrende måte å drive seifiske på. God kasteteknikk er her en forutsetning før å kunne lokke seien. Bruk gjerne fluer designet for sjøørret som imiterer seiens naturlige byttedyr. Det er sjeldent du får storseien til å bite ved fluefiske, men til gjengjeld er mulighetene for fin lyr og torsk gode.

Jakter du på storseien er det definitivt sportsfiske fra båt som gir deg best muligheter. Sei vandrer som nevnt over store områder og en båt gjør det mye enklere og oppsøke gode fiskeplasser. De andre metodene som her er nevnt egner seg bedre for fiske etter mindre sei, men mulighetene for storfisk er som nevnt alltid til stede. En sei på to kilo fisket med lett spinn eller fluestang kan jo hevdes å være like mye storsei som en fem-kilos fisk tatt med havfiskestang. Utfordringen og opplevelsen er i alle fall minst like stor.

Som nevnt er storseiens jakt på sild en faktor du alltid bør ha i bakhodet. Et oppsøkende og aktivt båtfiske der du fisker alle dybder på mange fiskeplasser vil alltid gi deg gode muligheter. Men som ved alt sportsfiske, det finnes ingen absolutte regler. Lokale forhold og andre faktorer kan endre forutsetningene for en hver form for sportsfiske. Vær aldri redd for å forsøke nye og kreative metoder når du fisker.
Fisketips – Generelt om sportsfiske